Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 02.05.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie  
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2018 zo dňa .............2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  3. Hodnotenie žiadosti o grant pre rok 2018
  4. Rôzne
  5. Záver