Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 28.03.2018 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti
 3. Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva - Návrh oznámenia o predkladaní žiadostí o dotácie na rok 2018
 4. Prerokovanie podanej žiadosti o dotáciu - ENRON s.r.o., Oprava strechy (havarijný stav) Materská škola Kostlivého
 5. Prerokovanie podanej žiadosti o dotáciu - Saleziánsky mládežnícky futbalový klub, Domino
 6. Plnenie uznesení a úloh z predošlého zasadnutia GK
  • zabezpečenie riadneho chodu spracovania grantového programu na rok 2018 (MVDr. Marián Gajdoš)
  • písomné stanovisko kontrolóra a právneho oddelenia, či môže GK dať na schválenie MZ Dotačnú výzvu (MVDr. Marián Gajdoš)
  • písomné stanovisko kontrolóra, či honoráre sú akceptovateľné z hľadiska VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácii a grantov z rozpočtu MČ
 1. Rôzne
 2. Záver