Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 19.03.2018 o 16:30

Program

 1. Otvorenie
 2. Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva – Návrh oznámenia o predkladaní žiadostí o dotácie na rok 2018
 3. Workshop 2018 – grantová výzva na rok 2018
 4. Plnenie uznesení a úloh z predošlého zasadnutia GK
  - zabezpečenie riadneho chodu spracovania grantového programu na rok 2018 (MVDr. Marián Gajdoš)
  - písomné stanovisko kontrolóra a právneho oddelenia, či môže GK dať na schválenie MZ Dotačnú výzvu (MVDr. Marián Gajdoš)
  - písomné stanovisko kontrolóra, či honoráre sú akceptovateľné z hľadiska VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácii a grantov z rozpočtu MČ
 1. Rôzne
 2. Záver