Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 19.02.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba podpredsedu komisie
  3. Stav vyučovania grantov za rok 2017
  4. Žiadosti o dotácie
  5. Aktualizácia metodických usmernení k písaniu grantov
  6. Príprava workshopu  k podávaniu grantov
  7. Rôzne
  8. Záver