Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 21.02.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Dopady krátenia rozpočtu na aktivity Cultus Ružinov. a. s.
  3. Doplnenie štatistiky počtov detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov pre školský rok 2017/2018
  4. Návrh harmonogramu stretnutí členov komisie na rok 2018
  5. Rôzne
  6. Záver