Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 04.12.2017 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Návrh na 4. zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov na rok 2017
  3. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov na rok 2018
  4. Návrh VZN č. ........../2017 zo dňa ............../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 7/2015 zo dňa 6. 10. 2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
  5. Informácie Mgr. Kozákovej – Spoločenský dom Prievoz
  6. Rôzne
  7. Záver