Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 22.11.2017 o 16:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č,,,/2017 zo dňa ........2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ......./2017 zo dňa .............2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
 4. Programové priority Grantoveho programu na rok 2018
 5. Sporné prípady pri vyúčtovaní grantov za rok 2017
  5a. Žiadosť v grante č.60/2017 o presun fin. prostriedkov do nasledujúceho roka
 6. Žiadosti o dotácie
 7. Návrhy k súčasne platnému VZN o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
 8. Odpoveď žiadateľom o grant č. 66/2017
 9. Rôzne
 10. Záver