Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 04.10.2017 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Prezentácia vybraných realizátorov grantových projektov
 3. Analýza súčasného VZN č. 7/2015
 4. Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.09.2017
 5. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017
 6. Žiadosť o zmenu rozpočtu grantu
 7. Rôzne:
  • informácia pre poslanca Pavla Juska z predchádzajúceho zasadnutia komisie
  • podnety člena komisie Pavla Juska
  • Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu
 8. Záver