Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 09.10.2017 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 2016/2017
  3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 2016/2017
  4. Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovského športového klubu, p. o.
  5. Poskytnutie informácií p. Grznárovi, členovi Rady školy pri ZŠ, Ostredková 14
  6. Súkromná základná škola, Ružová dolina 29
  7. Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.09.2017
  8. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017
  9. Rôzne
  10. Záver