Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 18.09.2017 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o doručených vyúčtovaniach grantov z poskytnutého  rozpočtu
  3. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ...../2017 zo dňa ......./2017 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Ružinov
  4. Rôzne 
  5. Záver