Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 18.09.2017 o 16:00

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Návrh na prenájom a rekonštrukciu DK Bulharská
 3. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30. 6. 2017
 4. 3. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
 5. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa............/2017 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie 01. 01. 2017-30. 06. 2017
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2017
 8. Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za 1. polrok 2017
 9. Prerokovanie žiadosti Súkromnej základnej školy o predlžení nájmu v priestoroch štátnej Základnej školy, Ružová dolina 29 a o jej zaradení na rokovanie MZ
  a) Vyjadrenie Mgr. Kováčovej
  b) Vyjadrenie prof. Gajdošovej
  c.) Vyjadrenie RNDr. Tomčániovej
 10. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s. r. o. 1. polrok 2017
 11. Rôzne
 12. Záver