Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 18.04.2017 o 15:00

Program

  1. Prerokovanie a príprava podkladov podporených a nepodporených žiadostí na aprílové miestne zastupiteľstvo.
  2. Rôzne.