Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 10.04.2017 o 16:00

Program

  1. Prerokovanie „Správy o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2016".
  2. Rôzne.