Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zasadnutie: 04.04.2017 o 15:15

Program

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie podania písomného oznámenia funkcií, činností a majetkových pomerov
  3. Rôzne