Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 03.04.2017 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Informácie PaedDr. Drgoňovej o plánovanom počte tried 1. ročníka v šk. roku 2017/2018
  3. Vyjadrenie k participácii na rekonštrukcii objektu Uránová 2, Bratislava
  4. Zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná 2 v objekte na Banšelovej 4
  5. Stanovisko MZ MČ Bratislava-Ružinov k zmene Štatútu hl mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
  6. Rôzne
  7. Záver