Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 13.02.2017 o 16:00

Program

  1. Prerokovanie výziev na vrátenie finančných prostriedkov z poskytnutého grantu.
  2. Prerokovanie „Správy o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2015".
  3. Rôzne