Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 25.01.2017 o 15:00

Program

  1. Prerokovanie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2017 zo dňa ........... 2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.
  2. Prerokovanie Návrhu VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2017 zo dňa ........... 2017 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava.
  3. Prerokovanie Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov o kronike mestskej časti Bratislava-Ružinov.
  4. Prerokovanie Návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava-Ružinov.
  5. Prerokovanie výziev na vrátenie finančných prostriedkov z poskytnutého grantu.
  6. Prerokovanie harmonogramu zasadnutí grantovej komisie.
  7. Rôzne.


O 16:00 hod bude Grantová komisia pokračovať Workschopom  pre občanov vo veci vysvetlenia písania a podania žiadostí o grant na základe výzvy pre rok 2017.