Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 05.12.2016 o 16:00

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Filmpark produkction s. r. o. – ponuka na spoluprácu
 3. Návrh Pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava – Ružinov v objekte Dunajské predmestie – polyfunkčný súbor
 4. Návrh na 1., reštrukturalizáciu spoločnosti RPVPS, a. s. alebo 2., kapitalizáciu pohľadávok mestskej časti Bratislava - Ružinov
 5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 - 2019
 6. Stanovisko k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 štatútu
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia .../2016 zo dňa 13. decembra 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia ..../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 13. decembra 2016
 9. Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktorá má byť uzatvorená podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto SR Bratislava, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestská časť Bratislava – Ružinov za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na vybudovanie nového domu smútku na cintoríne Prievoz v mestskej časti Bratislava – Ružinov
 10. Rôzne
 11. Záver