Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 14.11.2016 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Schválenie dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava - Ružinov a mestom Mtskheta
  3. Zmena stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s. so sídlom na Ružinovská 28, 820 09 Bratislava
  4. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov
  5. Stanovisko mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislava
  6. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v RŠK, p. o. za 3. štvrťrok 2016
  7. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
  8. Rôzne
  9. Záver