Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 26.10.2016 o 16:00

Program

  1. Prerokovanie doručených žiadostí o dotáciu na rok 2017.
  2. Prerokovanie požiadavky vo veci zmeny účelu využitia grantu č. 15/2016, OZ Vincentínum.
  3. Rôzne.