Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 12.10.2016 o 16:00

Program

  1. Prerokovanie štatútu Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia v zmysle schváleného VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.
  2. Informácia:
    Žiadosť o predĺženie termínu realizácie a vyúčtovania grantu č. 81/2016 občianske združenie M.C.E. .
  3. Prerokovanie harmonogramu na výjazdovú grantovú komisiu.
  4. Prerokovanie doručených žiadostí o dotáciu na rok 2017.
  5. Rôzne.