Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 10.10.2016 o 15:30

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Dodatok č. 1 k zmluve o komplexnom nájme  majetku uzatvorenej 20. 12. 2013 medzi mestskou časťou Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov, a. s.
 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2015/2016
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2015/2016
 5. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, Bratislava
 6. Správa o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s. r. o. za 1. polrok 2016
 7. Správa o činnosti a hospodárení Cultus Ružinov, a. s. za 1. polrok 2016
 8. Informácie Mgr. Kozákovej o plánovaných rekonštrukciách a ďalšej činnosti jednotlivých spoločenských  domov  Cultus Ružinov, a. s.
 9. Objasnenie podmienok zmluvy medzi Cultus Ružinov, a. s. a PhDr. Guldanom
 10. Informácie Mgr. Bc. Kotyru, riaditeľa ZŠ, Borodáčova 2 k vytvoreniu ZŠ s MŠ, Borodáčova 2
 11. Návrh na zriadenie ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, Bratislava
 12. Aktuálne stavy prijatých/neprijatých detí v materských školách
 13. Dodatok č. 4 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20. 12. 2012 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 19. 12. 2014, Dodatku 2 uzatvoreného dňa 18.3. 2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného 22.12. 2015
 14. Návrh na zmenu Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
 15. Rôzne
 16. Záver