Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 21.09.2016 o 16:00

Program

  1. Prerokovanie štatútu Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia v zmysle schváleného VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov.
  2. Informácia:
    Žiadosť o predĺženie termínu grantu č. 17/2016 VSD s.r.o.
  3. Prerokovanie doručených žiadostí o dotáciu na rok 2017.
  4. Rôzne.