Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 06.07.2016 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Informácie p. Kociana - Curling
  3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov
  4. Stanovisko MZ MČ Bratislava – Ružinov k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy č....../2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy
  5. Riešenie pre navýšenie počtu miest v materských školách - návrh
  6. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v RŠK, p. o. za 1. štvrťrok 2016
  7. Rôzne
  8. Záver