Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 13.06.2016 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Informácie p. Osuského a Uhlára o divadle Stoka
  3. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2015
  4. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za rok 2015
  5. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitého zreteľa týkajúceho sa zmluvného nájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Vl. Dzurillu, ružinovská 4, Bratislava, nájomcom HK Ružinov ֝99Bratislava, a. s.
  6. Cultus Ružinov - Informácia o hospodárení spoločnosti za obdobie 01.-12.2015
  7. Návrh VZN MČ Bratislava – Ružinov o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
  8. Zásady pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného miesta
  9. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s. r. o. za rok 2015
  10. Záver