Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 16.05.2016 o 16:00

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Návrh na schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2023
 3. Záverečný účet a správa o hospodárení mestskej časti Bratislava - Ružinov
 4. Predpoklady vytvorenia elokovaných tried Materskej školy, Bancíkovej 2 v objekte Základnej školy. Borodáčova 2
 5. Návrh – štúdia využiteľnosti objektu na Haburskej č. 2, Bratislava pre účely materskej školy
 6. MC Hojdana- žiadosť p. Kamenskej o vyjadrenie k problematike MC Hojdana zaslanú PaedDr. Barancovej
 7. Možnosti zaškolenia žiakov s nedostatočnou školskou zrelosťou a vývinovými ťažkosťami v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov
 8. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného umiestnenia reklamných plôch v nebytových priestoroch objektu Zimného štadióna V. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov 99 Bratislava, a. s.
 9. Informácia o prijímaní detí do MŠ Miletičova.
 10. Prezentácia pána Manina – záujemca o členstvo v komisii pre oblasť kultúry
 11. Informácia PaedDr. Barancovej - Záujem o členstvo v Rade školy pri Špeciálnej základnej škole, Nevädzová 3, Bratislava
 12. Rôzne
 13. Záver