Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 18.04.2016 o 16:00

Program

  1. Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia
  2. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74 a 91 štatútu