Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 11.04.2016 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Návrh - rokovací poriadok MZ MČ Bratislava - Ružinov
  3. Aktuálny stav priestorov Knižnice Ružinov na Tomášikovej ulici - informácia
  4. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Stálicová 2 - informácia o aktuálnom stave
  5. Rôzne
  6. Záver