Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 04.04.2016 o 15:00

Program

  1. Prerokovanie návrhu pridelenie dotácie pre Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM DOMINO a Športový hokejbalový klub Ružinov Bratislava.
  2. Posudzovanie žiadostí o grant členmi komisie a prerozdelenie finančných prostriedkov.
  3. Prerokovanie štatútu Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia v zmysle schváleného VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov.
  4. Rôzne.