Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 21.03.2016 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
  3. SWOT – analýza ZŠ Borodáčova 2, ktorá bude okrem iného obsahovať i požiadavky smerom k zriaďovateľovi a opatrenia na zlepšenie rozvoja školy - informácia
  4. Aktuálny stav vlastníctva pozemkov v areáli Základnej školy, Borodáčova 2 – informácia
  5. Zmeny v HK Ružinov 99, a. s. - informácia
  6. Deň učiteľov – informácia
  7. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ – informácia
  8. Rôzne - účasť poslancov na rozboroch činnosti a hospodárenia organizácii
  9. Záver