Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 15.02.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Základné informácie riaditeľky o škole (napr. počet žiakov školy, počet tried, počet pedagógov, ŠKD, zhodnotenie kolektívu po pracovnej stránke...),
  3. Aktivity školy smerom k jej zviditeľneniu sa pred verejnosťou v školskom roku 2015/2016
  4. Aktivity školy smerujúce k spropagovaniu zápisu detí do 1. ročníka
  5. Dosiahnuté úspechy, prípadne vyskytujúce sa problémy - návrhy, ako ich odstrániť
  6. Finančná situácia v škole - zhodnotiť
  7. Prehliadka školy
  8. Záver