Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 14.01.2016 o 15:30

Program

  1. Prerokovanie štatútu Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia v zmysle schváleného VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov.
  2. Prerokovanie návrhu pridelenie dotácie pre Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM DOMINO, Športový hokejbalový klub Ružinov Bratislava a FK INTER BRATISLAVA a.s..
  3. Rôzne.
    Informácia o plnení internej smernice uznesenie č. 116/VII/2015 zo dňa 23.06.2015