Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 08.12.2015

Program

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti (VZN) Bratislava – Ružinov č. ..... /2015 zo dňa .............2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava - Ružinov.
  2. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  3. Prerokovanie štatútu Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia v zmysle schváleného VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov.
  4. Prerokovanie návrhu pridelenie dotácie pre Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM DOMINO a Športový hokejbalový klub Ružinov Bratislava.
  5. Rôzne.