Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 30.11.2015

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Návrh na 3. zmenu rozpočtu
 3. Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov na roky 2016 – 2018
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ......./2015 zo dňa .............2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava - Ružinov
 5. Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovskému športovému klubu
 6. Aktualizácia Rámcovej zmluvy o spolupráci pre údržbe a prevádzkovaní športového areálu a Prevádzkového poriadku športového areálu
 7. Informatívna správa o činnosti základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2014/2015 – doplnená informácia o počty prijatých/neprijatých detí do MŠ
 8. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Exnárova 6 a Materskej školy, Západná 2 - informácia
 9. Návrh - Zriaďovacia listina Detské jasle. Prevádzka detských jaslí.
 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 11. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava
 12. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – MUDr. Katarína Reháková, Haburská č. 2, Bratislava
 13. Rôzne
  Sťažnosť – MŠ Piesočná – informácia
  Zimný štadión V. Dzurillu – informácia o požiadavke p. Strapeka