Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 09.11.2015

Program

  1. Prerokovanie žiadosti o presun finančných prostriedkov grantový projekt SDM Domino - Okružná č. 13, v Bratislave.
  2. Prerokovanie štatútu Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia v zmysle schváleného VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov.
  3. Prerokovanie novej výzvy pre grantový program 2016.
  4. Rôzne.