Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 20.10.2015

Program

  1. Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov
  2. Návrh Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015
  3. Prerokovanie uznesenia č. 116/VII/2015 zo dňa 23.06.2015
  4. Návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Ružinov, Ružinovskému podniku verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19,821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 formou Dodatku č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na Trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  7. Rôzne.