Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 19.10.2015

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2014/2015
 3. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2014/2015
 4. Správa o činnosti základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2014/2015 - informácia
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č.../2015 zo dňa.......o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov
 6. Návrh dodatku č.........Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky zo dňa.......2015
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisk na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
 9. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, príspevkovej organizácie k 30. 9. 2015
 10. Návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Ružinov Ružinovskému podniku verejno – prospešných služieb, a. s. , so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO 35 828 064 formou Dodatku č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 11. Zoznam dlhodobých prenájmov CULTUS Ružinov, a.s.
 12. Rôzne