Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 10.09.2015

Program

  1. a) Prerokovanie „Návrhu na protest prokurátora".
    b) Prerokovanie „Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 z ...2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Ružinov".
  2. Prerokovanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.
  3. Rôzne.