Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 07.09.2015

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2015
  predkladateľ: PhDr. Darina Horáková, riaditeľka KR
 3. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Exnárova 6 a Materskej škole Západná 2
  predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová, vedúca referátu metodiky škôl
 4. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora
  predkladateľ: Mgr. Peter Kopún, referát právnych služieb
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 zo dňa........2015 o niektorých podmienkach držania psov na území MČ Bratislava – Ružinov
  predkladateľ: Mgr. Peter Kopún, referát právnych služieb
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za I. polrok 2015
  predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár, riaditeľ RŠK
 7. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava,
  predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár riaditeľ RŠK
 8. Bilancia HK Ružinov 99
  predkladateľ: p. Peter Just, riaditeľ
 9. Kultúrna pamiatka Ludwigov mlyn
  predkladateľ: p. Peter Herceg
 10. Rôzne