Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 12.05.2015

Program

  1. a) Prerokovanie návrhu na protestu prokurátora.
    b) Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov ..../2015 z ... 2015, o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov.
  2. Návrh procesu posudzovania projektov.
  3. Rozdelenie projektov.
  4. Prerokovanie žiadostí dotácie pre mládežnícke družstvá.
  5. Prerokovanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov a štatútu.
  6. Rôzne.