Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 11.05.2015

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie, predstavenie nových členov komisie
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 zo dňa........2015, o úprave podmienok predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladateľ: Mgr. Peter Kopún
  referát právnych služieb
 3. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora
  Predkladateľ: Mgr. Peter Kopún
  referát právnych služieb
 4. Záverečný účet – výročná správa o hospodárení MČ Bratislava – Ružinov za rok 2014
  Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová
  poverená vedúca ekonomického odboru
 5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov na rok 2015
  Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová
  poverená vedúca ekonomického odboru
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov
  Predkladateľ: PhDr. Darina Horáková
  riaditeľka
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za rok 2014
  Predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
  dočasne poverený riaditeľ
 8. Kompetencie ekonomického odboru smerom k RŠK
  Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová
  poverená vedúca ekonomického odboru
 9. Kompetencie odboru školstva, kultúry a športu smerom k RŠK
  Predkladateľ: PhDr. Tatiana Krippelová
  vedúca odboru školstva, kultúry a športu
 10. Rôzne