Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 08.04.2015

Program

  1. Prerokovanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ...../2015zo dňa.....2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ.
  2. Prerokovanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov a štatútu.
  3. Prerokovanie termínov zasadnutí grantovej komisii.
  4. Prerokovanie termínov poslaneckého prieskumu v podporených projektoch.
  5. Prerokovanie žiadostí dotácia pre mládežnícke družstvá.
  6. Rôzne.