Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 01.04.2015

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Návrh - ustanovenie Rady školy pri MŠ Medzilaborecká 4 a Rady školy pri MŠ Šťastná 26 a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do uvedených rád škôl
  predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
  vedúca referátu metodiky škôl
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č...../2015 zo dňa........2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 4/2008 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
  predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová
  vedúca referátu metodiky škôl
 4. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov Areálu hier Radosť
  predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
  dočasný riaditeľ RŠK
 5. Stručná informácia o situácii v RŠK
  predkladateľ: Ing. Ľubomír Lenár
  dočasný riaditeľ RŠK
 6. Uznesenie č. 1/2015 – návrh pre MZ MČ Bratislava - Ružinov
 7. Uznesenie č. 2/2015 – návrh pre MZ MČ Bratislava - Ružinov
 8. Rôzne