Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 09.03.2015

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov 2015-2017
    predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová poverená funkciou vedúcej ekonom. odboru
  3. Informácie o poslaneckom prieskume v organizáciách, ktoré sú v gescii komisie školstva, kultúry a športu
  4. Prerokovanie návrhu rokovacieho poriadku komisie, návrh jeho konečného znenia
  5. Výber iných osôb – neposlancov za členov komisie školstva, kultúry a športu
  6. Rôzne