Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 16.03.2015

Program

  1. Prerokovanie návrhu VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015 o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov a štatútu.
  2. Prerokovanie žiadosti o presun finančných prostriedkov grantový projekt SRRZ-RZ pri ZŠ Medzilaborecká.
  3. Prerokovanie termínov zasadnutí grantovej komisii.
  4. Prerokovanie termínov poslaneckého prieskumu v podporených projektoch.
  5. Rôzne.