Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 09.02.2015

Program

 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č.../2015 z... 2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti
 2. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Ružinov č.....zo dňa 17. 2. 2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred
 3. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Šťastná 26, Bratislava v objekte na Ružomberskej ulici do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie
 4. Návrh rekonštrukcie objektu na Vietnamskej ulici č. 13, ktorý je v správe ZŠ Vrútocká, za účelom vytvorenia dvoch nových tried MŠ
 5. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná ul.2, Bratislava v objekte Vietnamská č.13 do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie k 1. 9. 2015
 6. Materská škola, Exnárova ul. č. 6, Bratislava, vytvorenie samostatného subjektu materskej školy
 7. Materská škola, Západná ul. č. 2, Bratislava, vytvorenie samostatného subjektu materskej školy
 8. Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. 16 v Bratislave pre spoločnosť HLZ, s.r.o, Fedákova 10, 841 02 Bratislava
 10. Informácia Ing. Mílovej o stave a situácii v ZŠ Borodáčova 2 smerom k nízkemu záujmu o zapísanie detí na plnenie povinnej školskej dochádzky a celkovo nízkemu počtu žiakov na škole
 11. Rôzne
  a) poslanecký prieskum
  b) rokovací poriadok
  c) účasť iných poslancov na komisii