Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 26.01.2015

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie, voľba podpredsedu komisie
  2. Predstavenie vedúcej odboru školstva, kultúry a športu
  3. Prerokovanie návrhu rokovacieho poriadku komisie, návrh jeho konečného znenia
  4. Aktuálny stav základných a materských škôl – informácia
    predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová vedúca referátu školstva
  5. Vypracovanie harmonogramu zasadnutí komisie na rok 2015
  6. Prerokovanie členstva občanov - neposlancov v komisii školstva, kultúry a športu
  7. Rôzne