Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly – KLPaK

Predseda komisie: JUDr. Daniela Šurinová

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2018
2017
2016
2015