Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

AVION SHOPPING PARK -REDUKCIA HYPERMARKET

Zverejnené: 7.11.2018 –
Značka: SU/CS 17381/2018/5/AMR-149
Popis: zverejnené do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Prílohy: