Úradná tabuľa: Verejné obstarávanie

12.4.2018

do 27.04.2018

Výzva - Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné stavby vedľajšie cyklotrasy

Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné stavby vedľajšie cyklotrasy v Mestskej časti...

Prílohy:

12.4.2018

do 23.04.2018

Výzva - Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Značka: INF/JBI

Predmetom zákazky je implementácia Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní...

Prílohy:

11.4.2018

do 26.04.2018

Výzva - Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko - Prístav BA

Prílohy:


Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov
Sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
IČO: 00 603 155
DIČ: 2020699516
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Pekár, starosta
e-mail: ruzinov@ruzinov.sk
Telefon: +421 248 284 111

Mestská časť Bratislava - Ružinov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Odbor právny a správy majetku
Referát verejného obstarávania

Ing. Bohumil Flimel
e-mail: bohumil.flimel@ruzinov.sk
t.č.: +421 248 284 405